Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Rozwiązanie umowy

Treść strony

Umowa może być rozwiązana:
z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy pisemnej
Usługobiorca obowiązany jest do zapłaty należności za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo za okres obowiązywania umowy

Rozwiązanie umowy skutkuje zaprzestaniem dostawy wody lub/i odbioru ścieków.

Kontakt Biuro obsługi klienta i lokalizacja siedziby spółki

Stopka