Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Prawa i obowiązki klienta

Treść strony

Prawa i obowiązki klienta

 • W przypadku niesprawności wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.
 • Przedsiębiorstwo na wniosek Klienta dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania
  wodomierza.
 • W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez Klienta
  niesprawności wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia.
 • Każdy KLIENT ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej
 • Naprawa, remont oraz konserwacja wewnętrznej instalacji wodociągowej i przyłącza wodociągowego od strony obiektu użytkownika do granicy nieruchomości – z wyłączeniem wodomierza głównego - należy do KLIENTA
 • Naprawa, remont i konserwacja wewnętrznej instalacji i przyłącza kanalizacyjnego do granicy nieruchomości należą w każdym przypadku do KLIENTA – zarówno, gdy na nieruchomości znajdują się studzienki (jedna lub więcej) jak i w przypadku ich braku.
 • Wodomierz główny jest własnością PRZEDSIĘBIORSTWA, a urządzenia pomiarowe własnością KLIENTA
 • Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa PRZEDSIĘBIORSTWO a urządzenia pomiarowego KLIENT.

 

KLIENT zobowiązany jest do:

 • utrzymania właściwego stanu technicznego instalacji, urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych o których mowa w § 7 ust.1 i 2 leżących w granicach nieruchomości KLIENTA
 • wydzielenia, zgodnie z projektem pomieszczenia lub studni wodomierzowej, przeznaczonej do zainstalowania wodomierza głównego z zaworem oraz utrzymanie tych pomieszczeń w należytym stanie w celu zabezpieczenia wodomierza głównego przed zalaniem, zamarznięciem, uszkodzeniem mechanicznym oraz dostępem osób niepowołanych,
 • wydzielenia i utrzymania w należytym stanie pomieszczenia na zainstalowanie urządzenia pomiarowego,
 • umożliwienia upoważnionym przedstawicielom PRZEDSIĘBIORSTWA dostępu wraz z niezbędnym sprzętem do nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z eksploatacją, konserwacją i usuwaniem awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego,
 • powierzenia budowy lub dokonania zmian w instalacji oraz urządzeniach wodociągowych i kanalizacyjnych należących do ODBIORCY, osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,
 • utrzymania użytkowanej nieruchomości w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, a w szczególności do zachowania wymaganych odległości od istniejących urządzeń, w przypadku stawiania obiektów budowlanych i sadzenia drzew, zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach,
 • wprowadzania ścieków o stanie i składzie nie zagrażającym prawidłowej eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych określonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz aktach wykonawczych do ustawy,
 • zainstalowania i utrzymania wodociągowych zaworów antyskażeniowych w przypadkach, gdy jest to wymagalne na podstawie odrębnych przepisów.

 

Kontakt Biuro obsługi klienta i lokalizacja siedziby spółki

Stopka