Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

O nas

Treść strony

 • siedziba spółki przy ul. Mściwoja II 4

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. zostało utworzone na podstawie Uchwały nr XXIX/237/96 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 26 listopada 1996 roku. Działalność gospodarczą Spółka rozpoczęła w dniu 1 stycznia 1997 roku, reprezentuje ją Zarząd Spółki, powołany przez Radę Nadzorczą, wybierany przez Zgromadzenie Wspólników. Przedsiębiorstwo jest Spółką prawa handlowego, gdzie całość udziałów w kapitale zakładowym obejmuje Gmina Kartuzy.

 

Przedmiot działalności KPWiK

 •  pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 •  odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 •  roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 •  wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 •  transport drogowy towarów
 •  wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 •  działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 •  pozostałe badania i analizy techniczne
 •  wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 •  wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • działalność obiektów sportowych
 • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
 • działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

 

Obszar działania

KPWiK eksploatuje na terenie gminy Kartuzy 10 stacji uzdatniania wody z 34 studniami głębinowymi, Oczyszczalnię Ścieków w Kartuzach i 42 zbiorcze przepompownie ścieków. Dostarcza wodę dla ok 31 tys. mieszkańców skupionych na terenie 20 528 ha. Całkowita długość sieci wodociągowej wynosi 405 km, natomiast sieci kanalizacji sanitarnej 215,5 km.

 • Panorama Oczyszczalni
  Panorama Oczyszczalni
 • Panorama SUW
  Panorama SUW

Firma bierze czynny udział w życiu społecznym wspierając szkoły, stowarzyszenia i organiza­cje pożytku publicznego na terenie Gminy Kartuzy

 • Podziękowania PZW za sponsorowanie zawodów wędkarskich
 • Podziękowanie za wsparcie akcji charytatywnej dla Kartuskiego Hospicjum

Dane Spółki:

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku w VIII Wydziale Gospodarczym pod numerem KRS 0000132914.

NIP: 589 14 35 089

REGON: 191254198

Siedziba Spółki: ul. Mściwoja II 4, 83 - 300 Kartuzy

Wysokość kapitału zakładowego: 8 696 000,00 zł

nr rachunku bankowego: Bank Millenium 08 1160 2202 0000 0000 5775 6497

Kontakt Biuro obsługi klienta i lokalizacja siedziby spółki

Stopka