Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Załatwianie spraw

Treść strony

kliknij w sprawie, aby rozwinąć opis

Co zrobić aby przyłączyć się do sieci wod-kan?

KROK 1. Uzyskanie zapewnienia dostaw wody i/lub odbioru ścieków
Inwestor składa wniosek o uzyskanie informacji czy w rejonie planowanej inwestycji istnieją sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej. Do wniosku należy dołączyć wyrys z mapy zasadniczej. Wydanie zapewnienia jest bezpłatne. Termin uzyskania warunków technicznych wynosi ok 2 tygodni.
Pobierz wniosek

KROK 2. Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.
Inwestor składa wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci lub jeśli konieczna jest rozbudowa sieci, warunków technicznych wykonania i przyłączenia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych. Do wniosku należy dołączyć wyrys z mapy zasadniczej. Warunki techniczne wykonania zachowują ważność przez okres 2 lat od dnia ich wydania. Wydanie warunków technicznych jest bezpłatne. Termin uzyskania warunków technicznych wynosi ok 3 tygodni.
Pobierz wniosek

KROK 3. Uzyskanie uzgodnienia dokumentacji.
Na podstawie wydanych warunków Inwestor zleca opracowanie dokumentacji projektowej, która musi uzyskać od przedsiębiorstwa odpowiednie uzgodnienie. Postępowanie sprawdzające projektu przeprowadzane jest na podstawie pisemnego wniosku składanego przez Inwestora lub upoważnionego przez niego projektanta. Do zlecenia uzgodnienia należy dołączyć 2 egzemplarze dokumentacji projektowej.
Termin uzgodnienia dokumentacji wynosi do 3 tygodni od daty złożenia wniosku.
Uzgodnienie jest odpłatne zgodnie z cennikiem usług Spółki, dostępnym na stronie www.kpwik.kartuzy.pl.
Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji projektowej będzie wydawany zleceniodawcy.
Pobierz wniosek

KROK 4. Odbiory techniczne i włączenia do sieci.
I. Przyłączenie do nieruchomości nie wymaga budowy sieci wodociągowej i/lub ściekowej oraz jest wykonywane na zgłoszenie w odpowiednim urzędzie.
Do odbioru technicznego przyłączenia nieruchomości można przystąpić po uzyskaniu uzgodnień projektowych, zgodnych z wydanymi przez KPWiK Sp. z o.o. warunkami przyłączenia nieruchomości do zewnętrznej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
Odbiór techniczny musi być dokonany w otwartym wykopie i następuje po powiadomieniu kierownika inwestycji i usług (tel. 58 681 04 54 wew.39) na 2 dni przed terminem odbioru. Wszelkie prace związane z czynną siecią wodociągową i/lub kanalizacyjną muszą być prowadzone pod ścisłym nadzorem służb eksploatacyjnych Spółki z wcześniejszym uzgodnieniem przez Wykonawcę sposobu wykonania wcinki.
Odbiór techniczny jest odpłatny zgodnie z cennikiem usług KPWiK Sp. z o.o. dostępnym na stronie www.kpwik.kartuzy.pl.

II. Przyłączenie do nieruchomości wymaga budowy sieci wodociągowej i/lub ściekowej.
Realizacja inwestycji jest uzgadniana indywidualnie z inwestorem na podstawie pisemnego wniosku. Finansowanie rozbudowy sieci określane jest na podstawie kalkulacji aspektów ekonomicznych i techniczno-rozwojowych.

KROK 5. Montaż wodomierzy.
Wodomierze główne są dostarczane i montowane przez Spółkę i na  jej koszt po zakończeniu odbioru końcowego. Klient jest zobowiązany zabezpieczyć wodomierz przed uszkodzeniem mechanicznym, kradzieżą lub usunięciem plomb oraz chronić go przed niską temperaturą, zalaniem wodami gruntowymi i innymi działaniami mogącymi zakłócić jego pracę. Przedsiębiorstwo przeprowadza okresowe kontrole funkcjonowania wodomierzy oraz ich legalizację.

KROK 6. Zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków.
Usługi w zakresie dostawy wody i/lub odprowadzenia ścieków realizowane są na podstawie pisemnej umowy zawartej między KPWiK Sp. z o.o. a odbiorcą usług. Zawarcie umowy następuje na podstawie wniosku odbiorcy, którego nieruchomość została przyłączona do sieci.
Wszelkie niezbędne dokumenty dostępne są w Biurze Obsługi Klienta lub na stronie internetowej KPWiK Sp. z o.o. - www.kpwik.kartuzy.pl.
 

Zawarcie lub zmiana umowy

Zawarcie umowy - nowe przyłącze

Warunki jakie należy spełnić:
Przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne zostało wykonane zgodnie z przepisami prawa oraz warunkami technicznymi i uzgodnieniami
Przyłącze zostało odebrane przez KPWiK Sp.z o.o.
Podmiot ubiegający się o zawarcie umowy posiada tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością).


Przepisanie i zmiana warunków umowy - istniejące przyłącze

Przepisania umowy dokonuje się na skutek zmiany::
klienta, nazwy firmy, formy organizacyjnej.
Dokumenty wymagane do przepisania umowy:

Klienci indywidualni:
wniosek o przepisanie umowy
akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością
protokół zdawczo-odbiorczy za stanem wodomierza podpisany przez obie strony

Wspólnoty Mieszkaniowe:
wniosek o przepisanie umowy
protokół powołania składu zarządu wspólnoty
protokół zdawczo-odbiorczy za stanem wodomierza podpisany przez obie strony
zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą:
wniosek o przepisanie umowy
akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością
protokół zdawczo-odbiorczy za stanem wodomierza podpisany przez obie strony
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z KRS
zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

Rozliczenie lokalowe

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, KPWiK Sp. z o.o. może, zgodnie z art.6. pkt. 6 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym zaopatrzeniu ścieków, na wniosek właściciela lub zarządcy wyrazić zgodę na zawarcie umowy z osobami korzystającymi z lokali, o ile spełnione są warunki określone w w/w Ustawie:
właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych złoży pisemny wniosek, w którym wskaże osobę, z którą ma być zawarta Umowa,
instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych,
jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą,
właściciel lub zarządca rozlicza, na podstawie Umowy, różnicę wskazań między wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,
właściciel lub zarządca na podstawie Umowy, reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,
właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami,
został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali; w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu,
został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerywania dostarczania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania dostaw wody do lokali.

Szczegółowych wyjaśnień na temat warunków przystąpienia do rozliczeń lokalowych udziela Biuro Obsługi Klienta.

Przedsiębiorstwo pobiera (zgodnie z taryfą) dodatkowe opłaty z tytułu dokonywania rozliczeń lokalowych. Taryfa przewiduje naliczenie abonamentu za usługę odczytu wodomierzy lokalowych i abonament za rozliczenie lokali.

Rozwiązanie umowy

Umowa może być rozwiązana:
z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy pisemnej
Usługobiorca obowiązany jest do zapłaty należności za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo za okres obowiązywania umowy

Rozwiązanie umowy skutkuje zaprzestaniem dostawy wody lub/i odbioru ścieków.

Podlicznik na podlewanie ogrodu

Ogólne warunki zamontowania podlicznika do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej na cele (podlewanie ogrodu obowiązujące na terenie gminy Kartuzy):

 1. Wypełnienie i złożenie wniosku o montaż dodatkowego wodomierza wraz z załącznikami.
 2. Uzgodnić z działem technicznym miejsce montażu podlicznika.
 3. Podlicznik musi znajdować się w pomieszczeniu wewnątrz budynku przed wyjściem rury na zewnątrz.
 4. Podlicznik musi być co najmniej o jeden rozmiar średnicy mniejszy od rury zasilającej .
 5. Za podlicznikiem zaleca się zamontowanie zaworu antyskażeniowego w celu uniknięcia skażenia wtórnego instalacji wewnętrznej.
 6. Przed podlicznikiem należy zamontować zawór odcinający.
 7. Kran do podlewania musi być zamontowany na zewnątrz budynku.
 8. Podlicznik pozostaje w konserwacji właściciela posesji i co 5 lat powinien być legalizowany.
 9. Należy umożliwić swobodny dostęp do podlicznika w celu jego odczytu.
 10. Zgłosić do działu technicznego lub działu obsługi klienta prawidłowe zamontowanie podlicznika celem odbioru, oplombowania i jego zarejestrowania.
 11. Po opłaceniu kwoty za oplombowanie następuje odliczanie opłaty za kanalizację zgodnie z dostarczonym aneksem. Za podlicznik nie pobiera się abonamentu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta - tel. +48 58 681 04 54.

Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza opomiarowującego bezpowrotnie zużytą wodę należy przeanalizować koszy związane z montażem wodomierza oraz korzyści wynikających z prowadzenia rozliczeń w oparciu o jego wskazania.

Montaż wodomierza może przynieść zakładane efekty tylko wtedy, gdy ilość wody zużywanej do podlewania ogrodu, będzie znaczna. W przeciwnym wypadku koszt całego przedsięwzięcia może przekroczyć korzyści z niego wynikające.

Korzyści z montażu podwodomierza:

 • niższe wartości faktur, spowodowane zmianą sposobu rozliczeń z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków,
 • możliwość dokładnej kontroli ilości pobranej wody i odprowadzonych ścieków.

Koszty, konieczne do poniesienia:

 • koszt zakupu wodomierza posiadającego ważną cechę legalizacyjną i plomby,
 • koszt materiału i robocizny związany z montażem wodomierza,
 • koszt związany z przeprowadzeniem kontroli montażu, odbiorem, oplombowaniem i okresową (co 5 lat) legalizacją wodomierza.

Informacja o sposobie i częstotliwości odczytu podliczników w przypadku zdalnego odczytu wodomierza głównego.

 1. Odczyt podlicznika dokonuje odbiorca i przekazuje stan  do końca każdego miesiąca :
  • telefonicznie do Działu rozliczeń i fakturowania - tel. +48 58 681 04 54 wew. 44,
  • telefonicznie inkasentowi,
  • drogą e-mailową: boksprzedaz@bip.kpwik.kartuzy.pl,
 2. Odczytu dokonuje inkasent dwa razy w roku w miesiącach: marzec, wrzesień.
  Rozliczenie podlicznika, odbywać się będzie sukcesywnie w bieżących fakturach VAT, wg zarejestrowanych odczytów.

Wzór zgłoszenia do pobrania

Podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej - własne ujęcie wody

W przypadku, kiedy właściciel nieruchomości korzystający z własnego ujęcia wody, chce podłączyć swoją posesję do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej powinien:

 1. Wystąpić do KPWiK Sp. z o.o. o wydanie warunków technicznych przyłączenia obiektów budowlanych do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej.
 2. W rozliczeniach pomiędzy Usługobiorcą i Spółką ilość odprowadzanych ścieków ustalana będzie na podstawie wskazań zainstalowanego wodomierza.

Windykacja

Podstawą obciążenia należnościami za usługi świadczone przez Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest faktura. Odbiorca dokonuje zapłaty za usługi przelewem lub gotówką w kasie przedsiębiorstwa w terminie określonym na fakturze.

Opóźnienia w zapłacie uprawniają KPWiK Sp. z o.o. do naliczenia odsetek w wysokości ustawowej.

BRAK ZAPŁATY W TERMINIE OKREŚLONYM NA FAKTURZE JEST PODSTAWĄ DO WSZCZĘCIA PROCEDURY WINDYKACYJNEJ

W przypadku nieuregulowania należności w terminie określonym na fakturze wysyłana jest informacja - wezwanie do zapłaty.

Jeżeli Odbiorca zalega z zapłatą należności za dwa pełne okresy obrachunkowe, zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.), możliwe jest wstrzymanie dostaw wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego.

Decyzję o odcięciu wody i zablokowaniu przyłącza kanalizacyjnego Spółka wysyła do Odbiorcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Do celów powiadomienia Odbiorcy wykorzystywany jest adres podany do korespondencji.

Nie odebranie pod wskazanym adresem wysłanej decyzji uważa się za dostarczenie jej w terminie awizowania przez pocztę.

Decyzja zawiera informację:

 • o planowanym terminie odcięcia dostawy wody do nieruchomości lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego,
 • o miejscu zastępczego punktu poboru wody.

Informacja taka przesyłana jest również do Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Burmistrza Gminy Kartuzy.

Przywrócenie dostawy wody lub uruchomienie przyłącza kanalizacyjnego może nastąpić po całkowitym uregulowaniu przez Odbiorcę zadłużenia bądź za zgodą Prezesa KPWiK Sp. z o.o.

W przypadku braku chęci współpracy ze strony dłużnika, sprawa kierowana jest na drogę sądową. Uzyskany sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, jeżeli nie zostanie uregulowany przez Odbiorcę w przewidzianym terminie, zostaje poddany egzekucji komorniczej.

 Koszty windykacji ponosi zalegający z opłatami Odbiorca, a składać się na nie mogą:

 • odsetki za zwłokę,
 • koszty wezwań,
 • koszty sądowe,
 • koszty pełnomocnika procesowego,
 • koszty egzekucji komorniczej.

Dopuszcza się działania polubowne polegające na:

 1. rozłożeniu zaległości na raty,
 2. przedłużeniu terminu spłaty zadłużenia do wskazanego terminu.

Obie formy polubownego działania mogą mieć miejsce tylko na pisemny wniosek Odbiorcy. Wzór „Wniosku o rozłożenie należności na raty” stanowi załącznik nr 1.

Każda sprawa dotycząca działań polubownych rozpatrywana jest indywidualnie. Sytuacja materialna Odbiorcy oraz jego dotychczasowa historia płatności mogą być brane pod uwagę przez KPWiK.

Koszty windykacji mogą być nawet wielokrotnie wyższe od powstałego zadłużenia, dlatego w interesie Odbiorcy jest terminowe płacenie należności i nie dopuszczenie do uruchomienia procedury windykacyjnej.

Kontakt Biuro obsługi klienta i lokalizacja siedziby spółki

Stopka