Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Zawarcie lub zmiana umowy

Treść strony

Zawarcie umowy - nowe przyłącze

Warunki jakie należy spełnić:
Przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne zostało wykonane zgodnie z przepisami prawa oraz warunkami technicznymi i uzgodnieniami
Przyłącze zostało odebrane przez KPWiK Sp.z o.o.
Podmiot ubiegający się o zawarcie umowy posiada tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością).


Przepisanie i zmiana warunków umowy - istniejące przyłącze

Przepisania umowy dokonuje się na skutek zmiany::
klienta, nazwy firmy, formy organizacyjnej.
Dokumenty wymagane do przepisania umowy:

Klienci indywidualni:
wniosek o przepisanie umowy
akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością
protokół zdawczo-odbiorczy za stanem wodomierza podpisany przez obie strony

Wspólnoty Mieszkaniowe:
wniosek o przepisanie umowy
protokół powołania składu zarządu wspólnoty
protokół zdawczo-odbiorczy za stanem wodomierza podpisany przez obie strony
zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą:
wniosek o przepisanie umowy
akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością
protokół zdawczo-odbiorczy za stanem wodomierza podpisany przez obie strony
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z KRS
zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

Kontakt Biuro obsługi klienta i lokalizacja siedziby spółki

Stopka