Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Rozliczenie lokalowe

Treść strony

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, KPWiK Sp. z o.o. może, zgodnie z art.6. pkt. 6 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym zaopatrzeniu ścieków, na wniosek właściciela lub zarządcy wyrazić zgodę na zawarcie umowy z osobami korzystającymi z lokali, o ile spełnione są warunki określone w w/w Ustawie:
właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych złoży pisemny wniosek, w którym wskaże osobę, z którą ma być zawarta Umowa,
instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych,
jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą,
właściciel lub zarządca rozlicza, na podstawie Umowy, różnicę wskazań między wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,
właściciel lub zarządca na podstawie Umowy, reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,
właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami,
został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali; w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu,
został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerywania dostarczania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania dostaw wody do lokali.

Szczegółowych wyjaśnień na temat warunków przystąpienia do rozliczeń lokalowych udziela Biuro Obsługi Klienta.

Przedsiębiorstwo pobiera (zgodnie z taryfą) dodatkowe opłaty z tytułu dokonywania rozliczeń lokalowych. Taryfa przewiduje naliczenie abonamentu za usługę odczytu wodomierzy lokalowych i abonament za rozliczenie lokali.

Kontakt Biuro obsługi klienta i lokalizacja siedziby spółki

Stopka