Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Jakość i twardość wody

Treść strony

K O M U N I K A T 

z dnia 23.06.2017 r.

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kartuzach informuje mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz. U. nr 61 poz. 417 z dnia 6 kwietnia 2007, oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

 

Parametr

Kartuzy

NDS - najwyższe dopuszczalne stężenie

polska norma

dyrektywa UE

WHO

Żelazo (mgFe/dm3)

0,02

0,2

0,2

0,3

Mangan (mgMn/dm3)

0,029

0,05

0,05

0,1

Azot amonowy (mgNH3NESS/dm3)

0,03

0,5

0,5

0,5

Azot azotanowy (mgN-NO3-/dm3)

0,6

50

50

50

Azot azotynowy (mgN-NO2-/dm3)

0,007

0,5

0,5

3

Barwa (mgCoPt/dm3)

2

15

akceptowalność przez konsumenta

15

Mętność (FTU)

1

1

akceptowalność przez konsumenta

5

NDS  wg  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203 z 5 grudnia 2002r., poz.1718)

 

 

Twardość wody

Ujęcia wody

Twardość ogólna

[mg/dm3 CaCO3]

Stopnie niemieckie

[⁰ n]

Brodnica

224,0

12,55

Dzierżążno

199,0

11,14

Kartuzy

221,0

12,78

Kiełpino

135,0

7,56

Kolonia

259,0

14,5

Łapalice

280,0

15,68

Mirachowo

216,0

12,10

Pomieczyńska Huta

282,0

15,79

Staniszewo

235,0

13,15

Stara Huta

247,0

13,83

Data poboru próbek 12.10.2016

 

Najwyższa dopuszczalna twardość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi to 28 stopni niemieckich co odpowiada 500 mg CaCO3/dm3 wody

 

Skala twardości wody

Stopień twardości wody

[ mg/l CaCO3 ]

[stopnie niemieckie]

Woda bardzo miękka

< 100

<5,6

Woda miękka

100 – 200

5,6 – 11,2

Woda średnio – twarda

200 – 350

11,2 – 19,6

Woda twarda

350 – 550

19,6 – 30,8

Woda bardzo twarda

>550

>30,8

 

 

 

Badania próbek wody wykonywane są przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku, J.S. Hamilton Poland S.A. oraz  KPWiK w Kartuzach.


Ujęcie wody w Kartuzach zasila w wodę miejscowości: Kartuzy Burchardztwo, Grzybno, Kaliska, Prokowskie Chrósty, Prokowo, Kosy, Smętowo Chmieleńskie, Zawory, Ręboszewo.

Ujęcie wody w Dzierżążno zasila w wodę miejscowości: Dzierżążno, Mezowo, Borowo oraz Sitno

Ujęcie wody w Brodnicy zasila w wodę miejscowości: Brodnica Górna i Dolna

Ujęcie wody w Kiełpinie zasila w wodę miejscowości: Kiełpino

Ujęcie wody w Kolonii zasila w wodę miejscowości: Kolonia, Głusino, Sianowska Huta

Ujęcie wody w Łapalicach zasila w wodę miejscowości: Łapalice, Prokowo

Ujęcie wody w Mirachowie zasila w wodę miejscowości: Mirachowo, Nowa Huta

Ujęcie wody w Pomieczyńskiej Hucie zasila w wodę miejscowości: Pomieczyńska Huta

Ujęcie wody w Staniszewie zasila w wodę miejscowości: Staniszewo, Sianowo

Ujęcie wody w Starej Hucie zasila w wodę miejscowości: Stara Huta, Głusino

Ujęcie wody w Bąckiej Hucie zasila w wodę miejscowość Bącz
 

Ocena jakości wody pitnej wykonana przez PSSE w Kartuzach

Kontakt Biuro obsługi klienta i lokalizacja siedziby spółki

Stopka

Licencja: CC BY 3.0

ilość odwiedziń strony: 1718